Skip to content

Clinical training

Clinical training

Шихихутуг Их Сургуулийн дэргэдэх “ Клиник сургалтын төв “ нь сургалтын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх зорилгоор Сосорын сангийн дэмжлэгээр 2005 онд байгуулагдсан. Боловсролын тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж, сургуулийн дүрэм, хууль зүйн клиник сургалтын төвийн дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг.

Клиник сургалтын төв нь оюутны онолын мэдлэгийг практикт хэрхэн хэрэглэхийг зааж сургаж, Монголын Шүүгчдийн холбооны гишүүн нэр бүхий 18 шүүгчид дээр Менторшип хөтөлбөрт хамрагдан хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагын соёл, уламжлал, дадлага туршлагаас суралцан дадлагажих боломжоор хангаж мөн 3 болон 4 дүгээр курсийн оюутнуудыг судалгааны ажил /Ангийн ажил/ болон мэргэжлийн дадлага мэргэжлийн байгууллагууд /шүүх, прокурор, өмгөөлөл, төрийн байгууллага, бизнесийн байгууллагуудын хуулийн хэлтэст мэргэжлийн дадлага хийлгэж ажлын туршлага олгох боломжийг бүрдүүлж оюутан нь төгсөөд ажлын байраар хангагдах боломжийг нь нээж өгдөг давуу талтай Шихихутуг Их Сургуулийн нэгж юм.

Клиник сургалтын төвийн зорилго

Клиник сургалтын төвийн үндсэн зорилго, чиг үүрэг нь оюутны онолын мэдлэгийг практикт хэрхэн дадал дүй олгох, нийгмийн идэвхтэй хөгжлийг дэмжих, бүтээлч, үр дүнтэй оролцоог хангах, хуульч мэргэжлийн болон ёс зүйн ур чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Зорилт

Клиник Сургалтын Төвийн онцлог үйл ажиллагаа

Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн бүрэлдэхүүн

Skip to content